FONDS: ISA DE LA FONTAINE VERWEY-LE GRAND

Doelstelling

De gelden (….) mogen worden besteed aan publicaties met betrekking tot de cultuur-geschiedenis met het boek als middelpunt” zoals geformuleerd in de testamentaire beschikking.

Werkwijze

Op verzoek van het bestuur is een Raad van Advies bestaand uit drie leden ingesteld die in een aantal gevallen waar het bestuur twijfelt over het toekennen van een subsidie advies uitbrengt, terwijl deze Raad ook de bevoegdheid heeft zelf aanbevelingen te doen.

Financiering

De uit te keren subsidies zullen nooit het rendement van het stamkapitaal mogen overstijgen, aangezien het de bedoeling is het stamkapitaal in stand te houden. Buiten het rendement vallen eventuele koersstijgingen.

Verantwoording

Elk jaar wordt door het bestuur van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen in de persoon van de penningmeester verantwoording afgelegd middels een financieel verslag gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering gebruikelijk in het voorjaar van het nieuwe boekjaar.

Rechtsvorm

Het Isa de la Fontaine Verwey-Le Grandfonds is een dochterinstelling van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen welk een ANBI status bezit.

Aanspreekpunt

Peter Pruimers is het aanspreekpunt voor het fonds.

Het genootschap heeft vanaf 2020 de volgende publikaties mede gefinancierd:

I.Storm van Leeuwen: Zeeuwse regenten in Parijs.

C. Nodier: De bibliomaan

F. Schreuder: Een wereld vol almanakken

Dit najaar (2023):

R. Stuip:  Etienne Neaulme

Ernst van den Boogaart: De poorten compleet